– Deklaracja na podatek od środków transportowych

Usługa umożliwia złożenie drogą elektroniczną deklaracji na podatek od środków transportowych.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. – Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. – Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

Organ właściwy do realizacji usługiwłaściwy organ administracji publicznej
Kogo dotyczyOsoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany
Podstawy prawne• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)
Wymagane dokumenty• Druk DT-1
• Druk DT-1/A
Czas realizacjiDo 30 dni
OpłatyNie dotyczy
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługiZłożenie deklaracji na podatek od środków transportowych
Etapy realizacji usługi1. Złożenie deklaracji,
2. Weryfikacja deklaracji.
Poziom uwierzytelniania• Podpis kwalifikowany
• Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweDeklaracja na podatek od środków transportowych
Z powrotem do góry