– Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci.

Uzgodnienie projektu dotyczy m.in.:
1. Zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
2. Zgodności z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

Organ właściwy do realizacji usługiorgan administracji publicznej
Kogo dotyczyOsoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne chcące uzyskać uzgodnienie projektu budowlanego.
Podstawy prawne• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm., Art.27, ust.2, pkt.1 Art.28, ust.1 Art.7d, pkt.2)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938)
Wymagane dokumenty• Wniosek
• 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji, do wniosku należy dołączyć również wydruk projektu (w 3 egzemplarzach) oraz oryginał mapy.
• Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami (kopia dokumentu wraz z załącznikiem graficznym).
• Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami (kopia dokumentu).
Czas realizacjiDo 30 dni
Opłaty• zgodnie z tabelą nr 16, która jest załącznikiem do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
• 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
Tryb odwoławczyDo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu, który wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Rezultat realizacji usługiUzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, niebędących przyłączami, na obszarach miast oraz w pasach drogowych istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.
Etapy realizacji usługi1. Złożenie wniosku,
2. Ogłoszenie narady przez starostę,
3. Przeprowadzenie uzgodnień.
Poziom uwierzytelniania• Podpis kwalifikowany
• Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweUzgodnienie projektu przyłącza lub sieci
Z powrotem do góry