– Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.

Wniosek mogą składać: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego.

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

Organ właściwy do realizacji usługiWłaściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Kogo dotyczyO wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego
Podstawy prawne• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty• Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia
• Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej
Czas realizacji7 dni
Opłaty17,00 zł
Tryb odwoławczyZażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
Rezultat realizacji usługiRozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi1. Przyjęcie wniosku;
2. Weryfikacja wniosku
3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania• Podpis kwalifikowany
• Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweWydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Z powrotem do góry